Учебна програма по български език IX клас
първо равнище

Колона 1
Ядра на учебно съдържание
Колона 2
Очаквани резултати на ниво учебна програма
Колона 3
Очаквани резултати по теми
Колона 4
Основи нови понятия
(по теми)
Колона 5
Контекст и дейности (за цялото ядро и/или за цялата програма)
Колона 6 Възможности за междупредметни връзки
Ядро 1
СОЦИОКУЛТУРНИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ
Стандарт:1
Използва уместно различни езикови регистри.
- Различава особеностите на текстове, характерни за научната, медийната сфера, сферата на изкуствата, гражданската и институционалната сфера.
- Познава съдържателните, струк-турно-композиционните и езиковите характеристики на текстове от различните сфери на общуване.
Учениците трябва да усвоят:
Тема 1: Текстът и социокултурният , контекст.
- компонентите, конституиращи ситуацията на общуване - участници, цел, тема, предмет, условия;
- функциите на текста в общуване-то; комуникативно намерение и комуникативна задача.
Тема 2: Текстът в публичното общуване.
- специфични характеристики на публичното общуване;
- сфери на публичното общуване: сфери на научната, медийната, гражданската, институционалната и художествената комуникация.

социокултурен контекст

публично общуване


гражданска и институционална сфера


функции на текста -смисъл и прагма-тика

На учениците трябва да се даде възможност:
- да наблюдават, да анализират и да участват в различни комуникативни актове в различни ситуации на публично общуване;
- да създават и да анализират текстове с оглед на техните функции според комуникативния акт и сферата на общуване;
- Знанията и уменията, свързани със съдържателно-струк-турните особености на текста и с комуникативните му функции, са основа за адекватно възприемане, интерпретиране и продуциране на текстовете, с които учениците работят по всички учебни дисциплини.
- Знанията и уменията, свързани със социокултурния контекст и комуникативните сфери, интегрират обучението по български език с интердисциплинарния блок Гражданско образование.
Ядро 2
ЕЗИКОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Стандарт 1 :
Отчита задължителността и възможностите за избор по отношение на употребата на езикови средства.
- Познава функциите на езиковите средства (лексикални и граматически) за изграждане на смисъла на текста.
Тема 1: Текстът - смислово и езиково образувание.
- връзка между ситуацията на общуване и текста като смислово и езиково образувание;
- смислова цялост и смислова чле-нимост на текста; текст - микро-текст, тема - микротема.
Тема 2: Функции на езиковите средства за изграждане на смисъла на текста.
- езикови средства за означаване на предмета и на темата в текста за постигане на смисловото му единство (номинативна верига - съществителни, местоимения, празно място);
- езикови средства за означаване на признаците на предмета (функции на определенията и на определителните изречения);
- езиковите средства за означаване на събитията (функции на сказуемото);
- езиковите средства за означаване на обстоятелствата на събитията (функции на обстоятелствените пояснения).
Тема 3: Функции на повторението на езикови средства в текста.
- повторението като тскстообразуващ механизъм, поддържащ смисъла в текста;
- повторението като реторичен похват с оглед функциите на текста -повторението с цел въздействие върху адресата;
- повторението в текстовете от различните функционални стилове;
- повторението като недостатък на стила (повторението на една и съща дума, повторение чрез синоними, функции на парафразата в текста).
Тема 4: Задължителност и избор на езикови средства в текст съобразно със стиловите норми в различните сфери на общуване. Стилово маркирани езикови средства.
Тема 5: Задължителност и избор на структура и композиция на текста с оглед на сферата на общуване
-"твърди" и "меки" модели на структуриране и композиране на текст.

смислова цялост и смислова част

текст - микротекст

тема-микротема

предметна област -тематична мрежа

номинативна верига празно място

На учениците трябва да се даде възможност:
- да анализират избрани от тях текстове с оглед на признаците им;
- Знанията и уменията, свързани с употребата на езикови средства, закрепени в текстове от различни комуникативни сфери, и за жанровите модели (с акцент върху статията), обслужват всички учебни дисциплини
Ядро З :
СОЦИОКУЛТУРНА И ЕЗИКОВА КОМПЕТЕНТНОСТ: УСТНО ОБЩУВАНЕ
Стандарт 1:
Изгражда цялостно изказване, като се придържа към темата. - Умее да изгради смислово и структурно-композиционно оформено изказване по определен проблем.
Стандарт 2:
Спазва нормите на книжовния изговор при свои публични изказвания
Тема 1: Публично изказване по актуален проблем съобразно избрана сфера на общуване
- умения за поставяне на тема и придържане към темата;
- умения за формулиране на становище;
- умения за привличане на аргументи;
- умения за композиране на изказването;
- умения за адекватен стилов изказ.
Тема 2:Произносителният стил и публичното изказване
- произнасяне на сегмент нит с единици на речта;
- произнасяне на суперсегментните единици на речта(интонация и логическо ударение).

сегмент ни единици на речта
суперсегментни единици на речта
На учениците трябва да се даде възможност
да търсят и да ползват статии по интересуващи ги въпроси.
- да организират самостоятелно публични изяви по избрани от тях проблеми от областта на хуманитаристиката.
- Уменията за публично изказване по даден проблем подпомагат работата на учениците (отговори на поставени в час въпроси, доклади, реферати и т.н.) по всички учебни дисциплини
Ядро 4
СОЦИОКУЛТУРНА И ЕЗИКОВА
КОМПЕТЕНТНОСТ В ПИСМЕНОТО ОБЩУВАНЕ
Стандарт1:
Създава собствени текстове:
- Създава собствен аргументативен текст в
жанра на статията и есето.
- Разбира и прилага разсъждението, описанието и повествованието в собствен текст с оглед на комуникативната задача.
- В текстовсге си спазва правописните и пунктуационните норми; умее да оформя графично текстовете си.
Тема 1: Създаване на аргумента тивен текст
- ситуацията на общуване, която поражда аргументатинен текст;
- функциите на структурните ком поненти на аргументатинния текст (тема, теза, аргументи);
-разсъждението, описанието и повествованието в аргументатинния текст
Тема 2: Специфика на жанра на статията и на есето като аргументативни текстове
Тема 3: Структуриране и композиране на съчинение-разсьждение и жанра на статията
- умение за тематично-смислово членене на структурата на чужд и планиране на свой аргументативен текст;
- умение за членене на чужд текст на композиционни части и за планиране на композицияга на свой аргументативен текст;
- умение за осъществяване на логическите преходи между структурно-композиционните
части на съчинението от статиен тип.
Тема 3: Структуриране и композиране на съчинение есе по хуманитарен проблем върху литературна творба
- умение за избор на аргументация;
- умение за самостоятелен избор на композиционен модел на сьчинението;
- умение за подбор на езикови средства за постигне на експресивност на изказа.
Тема 4: Правописни и пунктуационни норми
- пунктуацията на изречения с усложнена синтактична структура;
- умение за избор от синоними,
- пунктуационни знаци.

комуникативна задача

съждение

умозаключение

аргументативни техники


смислова цялостност и членимост на текста

надфразово единство
тематнчно-смис-лова част

микротекст

логически преход

структурен модел

композиционен модел

експресивност на изказа

стилистична употреба на пунктуационни знаци.

На учениците трябва да се даде възможност:
- да се запознаят с образци, представящи особеностите на аргументативния текст в жанра на статията и в жанра на есето;
- да участват в олимпиади, конкурси със собствени разработки.
- Уменията за създаване на аргуменгативен текст са в основата на създаване на аргумен-тативни текстове, свързани с предметите на всички други учебни дисциплини.
- Уменията за създаване на аргументативен текст в жанра на есето подпомагат създаването на есета в часовете по чужди езици; в часовете по изкуствата и по гражданско образование.