Учебна програма по литература IX клас
първо равнище

Колона 1
Ядра на учебно съдържание
Колона 2
Очаквани резултати на ниво учебна програма
Колона 3
Очаквани резултати по теми
Колона 4
Основи нови понятия
(по теми)
Колона 5
Контекст и дейности (за цялото ядро и/или за цялата програма)
Колона 6 Възможности за междупредметни връзки
Ядро 1: Социокултурни компетентности

 Стандарт 1:
Разбира ролята на античните цивилизации като основа на универсалната ценностна система.
Очаквани резултати:
Разбира:
- приноса на античните цивилизации в създаването и осъзнаването на основната нравствена проблематика, разглеждаща отношенията космос - общност - индивид;
- приноса на античните цивилизации за създаване на основните сюжети в европейската култура, третиращи базовите нравствени проблеми на човека.

 

 

 

Учениците трябва да усвоят:
1. Връзката между космоса, общността н индивида
- човекът е положен в изначалния ред на космоса и законите на неговите общности са също така значими, както и законите на космоса - всяко нарушение на родовите или обществените закони води до космическа катастрофа;
- литературата използва различните средства да въздейства върху връзката между индивида и общността;
- основата на античните цивилизации е във върховенството на колективното благо.
2. Основни сюжети на древността:
- сюжетът за Прометей;
- сюжетът за злощастната съдба на Атридите;
- сюжетът за Едип;
- историята за Мойсей;
- историята за Йосиф и неговите братя

космос, общност, човек, колективно благо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

На учениците трябва да се даде възможност:
1. След запознаване със съдържанието на изучаваните творби да коментират възловите нравствени конфликти в тях, съотнасяйки ги с древната и днешната нравствена норма.
2. Да откриват трайното и непреходното в основните сюжети на древността.
3. Да разсъждават по проблема за влиянието на античните нравствени норми върху по-късното развитие на европейското общество.

 

 

В съпоставка с изученото по история и философия да изгради една цялостна представа за нравствените норми на древните цивилизации и отношението им към развитието на европейската култура и духовност.

 

 

 

 

 

Стандарт 2:
Осъзнава ролята на християнството в създаването на европейския културен модел.
Очаквани резултати
Разбира:
- същността на нравствената норма, проповядвана от християнството, основана върху принципа на любовта;
- същността на християнството като надетническа, стремяща се към общовалидност религия, слагаща по този начин началото на идеята за общност на всички хора и общочовешки морал.
Учениците трябва да усвоят:
1. Християнската нравствена норма:
- принципа на любовта като основен;
- принципа на отговорността (нека, които е безгрешен, пръв хвърли камък);
- принципа на опрощението;
- принципа на саможертвата.
2. Въздействието на християнството върху формирането па европейския културен модел
- принципът на имитацио като императив за човешко поведение;
- принципът за поучението.
християнска нравствена норма, любов, опрощение, саможертва. На учениците трябва да се даде възможност:
1. Да коментират основния библейски сюжет като въплъщение на цялостен модел на човешко поведение в името на новата нравственост.
2. Да коментират отделни евангелски текстове, в които най-ясно са формулирани принципите на християнската нравствена норма.
3. Да откриват влиянието на християнската култура върху по-кьсното развитие на европейската цивилизация.
В съпоставка с изученото по история и философия да се затвърди представата за ролята на християнската култура за формирането на европейските нравствени ценности.
Ядро 2:
Литературни компетентности

Стандарт 1:
Притежава системни знания за строежа и функционирането на художествената творба, умее свободно да навлиза в изучаваните произведения и си служи непротиворечиво със специфична литературоведска терминология.
Очаквани резултати:
- разбира същността на човешката словесност и етапите на нейното развитие мит - фолклор - литература;
- владее значението на понятията мит, сказание, песен, приказка и познава емблематични произведения на тези жанрове;
- познава същността на жанра епопея,
- познава строежа и въздействието на античната лирика и драма {комедия и трагедия};
- познава значението на понятията легенда, житие, похвално слово, молитва, апокриф;
- познава особеностите на средновековния роман.

Учениците трябва да усвоят:
1. Човешката словесност:
- обща представа за развитието на словесността;
- ролята на словесността при формиране на човешките общности и култури;
- устно и писмено слово;
- типологична и хронологична последователност в развитието на отделните видове словесност.
2. Мит - сказание - песен - приказка:
- основни характеристики на митологичната и фолклорната култура;
- синкретизмът на словесността и неговото разпадане;
- сакрално и светско слово;
- основни фолклорни жанрове и свързаността им с трудово-обредния цикъл на общността;
- народен епос;
- сказание (сага);
- приказка.
3. Строеж и функции на античната словесност
- преход от фолклор към литература: епопея;
- антична лирика
- антична драма: комедия и трагедия.
4. Строеж и функции на средновековната литература
- понятието за средновековна литература;
- жанрове на средновековната литература;
- легенда, житие, похвално слово, молитва, апокриф;
- жанрове в литературата на западноевропейското средновековие - рицарски роман.

Словесност,
мит, фолклор, литература, фолклорни жанрове, антична литература, епос, епопея, лирика, трагедия, жанрове на средновековната литература.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На учениците трябва да се даде възможност:
1. Да се запознаят с проявленията на човешката словесност в различни литературни паметници.
2. Да осъзнаят разликите между писмено и устно слово и да се опитат да разберат спецификите на изучените представители на устното слово именно като устни, въпреки че ги използват във вид на писмени текстове.
3. Да коментират начина на въздействие на древните форми на словесността.
4. Да се запознаят с начина на разпространение и представяне на древните форми на словесността и да коментират връзката между комуникативна ситуация и въздействен потенциал на произведенията.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандарт 2:
Познава основните характеристики на отделните етапи в развитието на европейския културен процес и словесност.
Очаквани резултати
- познава особеностите на митологичната н фолклорната култура;
- познава особеностите на античната култура и литература;
- познава особеностите на средновековната култура и литература.
Учениците трябва да усвоят.
1. Характер и особености на митологичната и фолклорна култура
2. Характер и особеност на античната култура и литература.
3. Характер и особености на средновековната култура и литература.
Митологична и фолклорна култура, античност, средновековие. На учениците трябва да се даде възможност:
1. Да се запознаят с най-важните особености на митологичната и фолклорната култура, античността и средновековието.
В съпоставка с изученото по история н философия да се затвърдят представите за най-старите етапи от развитието на европейската цивилизация.

Стандарт 3:
Познава развитието на европейската литературна история според заложеното а програмата за първо равнище учебно съдържание.
Очаквани резултати:
- познава развитието на античната литература със следните автори и произведения: Омир "Илиада", антична лирика (автор по избор), Софокъл "Едип цар" и "Антигона", Еврипид "Електра", Евангелие от Матея, Евангелие от Йоан,
- познава паметници на западноевропейската средновековна литература: средновековен рицарски роман - Артуров цикъл.

Учениците трябва да усвоят:
1. Античен етап от развитието на европейската литература
- преход от фолклор към литература, епопея - Омир "Илиада";
- развитието на древногръцката лирика. (автор по избор);
- развитие на античната драма, връзка между историята и теорията на драмата (ролята на Есхил), Софокъл "Едип цар" и "Антигона", Еврипид "Електра";
- развитие на християнската книжнина -Евангелие от Матея.
2. Средновековен етап от развитието на епропейската литература
- средновековен рицарски роман - Артуров цикъл

Антична
литература, епопея, антична лирика, антична трагедия, средновековен рицарски роман.
На учениците трябва да се даде възможност:
1. Да се запознаят с основните проблеми на античната и средновековната литература и с основни произведения, включени в програмата.
В съпоставка с изученото по история да затвърдят знанията си за историята на античната и средновековната култура.
Стандарт 4:
Познава развитието на българската литература като част от европейския литературен процес и националната обществена и културна история (според програмата за учебно съдържание на първо равнище). Очаквани резултати:
- познава особеностите на средновековната българска литература като част от културата на европейското православно християнство;
- познава автори и произведения, обединени в следните цикли:
- Кирило-Методиева традиция - "Пространно житие на Кирил", "Проглас към евангелието", Черноризец Храбър "За буквите";
- Златен век - Йоан Екзарх из "Шестоднев";
- Богомилсгво - Презвитер Козма "Беседа против богомилите";
- Апокрифи - "Ходене на Богородица по мъките"
Учениците трябва да усвоят:
1. Характер и особености на средновековната българска култура
- средновековен характер на старата българска литература, свързаност с традицията и практиката на християнската църква;
- свързаност на старата българска литература с пораждащото се православие
2. Кирило-Методиева традиция
- Кирил и Методий-живот и дело;
- Пространно житие на Кирил
- "Проглас към евангелието" Константин Преславски "Азбучна молитва"
- Черноризец Храбър "За буквите"
3. Културата на Златния век
- Особености на духовното развитие в България през Златния век;
- Йоан Екзарх из "Шестоднев"
4. Идеи и култура на богомилството и борбата против него " Идеи и вярвания на богомилството
- Презвитер Козма "Беседа против богомилите".
5. Апокрифна култура и литература
- характер и особености на апокрифната книжнина " "Ходене на Богородица по мъките".
Средновековна литература, житие, апокриф. На учениците трябва да се даде възможност:
1. Да анализират и интерпретират особеностите на средновековната книжнина
В съпоставка с изученото по история да затвърдят знанията си за историята на българската средновековна култура.
Ядро З:
Социокултурна и литературна компетентност: общуване с художествената творба

Стандарт 1:
Ситуира изучавана литературна творба в породилата я културна система и я анализира в съответствие с присъщата й културна и художествена норма.
Очаквани резултати:
- Разбира връзката между проблемите на античните и средновековните общества и основните теми, третирани в литературата;
- Владее основните черти на художествената норма, характерна за античната и средновековната култура, и ги открива в анализираната творба;
- Осъзнава връзката между проблемите на античното и средновековното общество и въздействения потенциал на анализираната творба;
- Разбира връзката между характерния художествен строеж на творбата и осъществяваното от нея въздействие.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учениците трябва да усвоят:
1. Връзката между античната култура и проблемите на античните общества
- основни хуманитарни проблеми на античните цивилизации;
- основни художествени сюжети и проблеми на античната литература;
2. Основни черти на античната художествена норма
- характерни особености на епическото слово;
- особености на античната лирика;
- структура и представяне на античната драматургия.
3. Главни хуманитарни проблеми на античното общество и търсеното художествено въздействие
- утвърждаване на етническите ценности и функциите на епопеята;
- утвърждаването на античния индивидуален мироглед и въздействието на лириката;
- проблемите на колективното благо във връзката космос - общност - индивид и въздействието на античната трагедия.
4. Характерни черти на художествения строеж на творбата в античността и главните особености на нейното въздействие
- устната епическа традиция и характерните за нея черти на поетиката - въздействен потенциал;
- връзката между себеизявата на личността и поетиката на античната лирика;
- основни черти на строежа на старогръцката трагедия като средство за осъществяване на нейния основен въздействен принцип - катарзиса.
5. Характерни особености на средновековната книжнина н нейната обществена функция и въздействие
- литургично-ритуален характер на средновековната книжнина;
- основните схеми за постройка на характерните за средновековието жанрове и обществената функция на творбите.

Обществена хуманитарна проблематика и въздействие на литературата, особености на художествената норма и обществена функция на литературната творба.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На учениците трябва да се даде възможност:
1. Да откриват в проблематиката на разглежданата творба характерните за епохата хуманитарни проблеми.
2. Да анализират и коментират връзката между художествен строеж и обществената функция на разглежданото произведение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандарт 2:
Извлича художествения смисъл на конкретно литературно произведение във връзка с неговото място в творчеството на писателя, в развитието на школата или направлението и в общочовешки план.
Очаквани резултати:
- извършва анализ на изучавана литературна творба;
- посочва връзката между открития художествен смисъл на творбата и основните хуманитарни проблеми в творчеството на автора и проблемите на античното и средновековното общество;
- посочва трайните общочовешки ценности, проблематизирани в творбата.
Учениците трябва да:
1. Задълбочат уменията си за извършване на литературен анализ като:
- проблематизират откритите структурни и тематични особености на творбата във връзка с основната хуманитарна проблематика на епохата;
- свързват особеностите на творбата с характерните за епохата художествени и естетически норми;
- отчитат влиянието на индивидуалния стил.
Обществена хуманитарна проблематика и въздействие на литературата, особености на художествената норма и обществена функция на литературната творба. На учениците трябва да се даде възможност:
1. Да откриват в проблематиката на разглежданата творба характерните за епохата хуманитарни проблеми.
2. Да анализират и коментират връзката между художествен строеж и обществената функция на разглежданото произведение.
 
Стандарт 4:
Открива и коментира връзката между художествения смисъл на литературното произведение и житейските проблеми, които стоят пред личността.
Очаквани резултати:
- открива в произведенията на античната и средновековната литература онези общи хуманитарни принципи, които са валидни и до днес, независимо от промените в историческото развитие на обществото;
- формулира съществените хуманитарни проблеми, стоящи пред съвременните общества и индивиди и свързва тези проблеми с трайните хуманитарни ценности, открити в анализираните творби.
Учениците трябва да усвоят:
1. Принципите за идентифициране на читателя с литературния герои и спецификата на художественото въздействие като особен вид естетически опит, подлагащ на проверка хуманитарната култура на личността;
2. Приложението на катарзисния принцип в съвременната културна ситуация като един от възможните типове художествена идентификация;
3. Приложението на принципа на имитацио в съвременната културна ситуация и проблематизирането на този принцип във връзка с манипулативния характер на съвременната масова култура.
Идентификация, катарзис, имитацио, масова култура. На учениците трябва да се даде възможност:
- да откриват актуална проблематика в изучаваните творби на античната и средновековната култура и да я съпоставят с образци на съвременната култура;
- да дискутират по хуманитарни въпроси, свързани с откритите в произведението общи хуманитарни принципи.
В съпоставка с изученото по философия да задълбочат познанията си върху хуманитарните ценности и проблемите пред личността.

Ядро 4: Социокултурна и литературна компетентност: създаване на изказвания и писмени текстове

Стандарт 1:
Умее да се ориентира в комуникативната ситуация (осъзнава ролята си на автор на изказването или текста; кои е предполагаемият възприемател; какво иска да каже; каква е връзката между съдържанието на изказването и очакваната ответна реакция; какво отношение заема спрямо други изказвания по същата тема).
Очаквани резултати:
- владее описаните в стандарта комуникативни характеристики.

Учениците трябва да усвояват:
1. Параметри на ситуацията на общуване
- участници в общуването;
- комуникативно намерение;
- връзка между предмета на изказването и потенциалното му въздействие;
- различни връзки между изказването и други предходни и следходни изказвания на същата тема.

 

Социокултурен контекст, функции на текста, смисъл и прагматика на текста.

 

 

 

На учениците трябва да се даде възможност:
1. Да анализират различни свои и чужди устни изказвания и писмени текстове с оглед на тяхната комуникативна структура.
2. Да създават изказвания и писмени текстове след разработка на комуникативно-въздействена стратегия.
3. Да откриват в свои или чужди текстове допуснатите грешки и да ги коментират.

 
Стандарт 3:
Композира изказването или текста с оглед на ясното поставяне на тезата, привежда подходящи доказателства и аргументация, умее да подреди основните части на изказването си така, че да постигне максимално въздействие върху своя възприемател, подбира най-подходящите езикови изразни средства.
Очаквани резултати:
- владее постройката на аргументативната верига.
- композира изказването по различни начини с оглед максимално въздействие
- ориентира се в ситуацията на задължителност и изборност на изразните средства.
Учениците трябва да усвоят:
1. Стратегията и техниката за построяване на аргументативна верига.
2. Различни видове композиционни схеми.
3. Принципите за подбор на изразните средства.
Аргументация, аргументативна врига, доказателство, пример, композиция, изразни средства.

На учениците трябва да се даде възможност:
1. Да анализират строежа на аргументативната верига и да съставят своя по зададена тема.
2. Да анализират различни компози ционни схеми на типове изказвания и текстове, както и да създават свои след построяване на аргументативната верига.
3. Да анализират съотношението между задължтелност и изборност на изразните средства.

 

 
Стандарт 4:
Събира литературна информация от различни източници и я организира във вид, подходящ за конкретната задача. Очаквани резултати:
- знае къде да потърси необходимата му информация;
- може да я събере и организира по различни принципи.
Учениците трябва да усвоят:
1. Основни източници на литературна информация
- традиционни: списания, сборници, речници, енциклопедии, предговори и бележки, литературно-критични монографии.
- модерни: различните видове информационни бази данни в модерните електронни средства за комуникация
2. Принципи за организиране на информацията
- връзка между целта на изказването и принципите, по които
информацията се подрежда и организира;
- различни схеми на организация.
Информация, сборник, монография, енциклопедия, база данни. На учениците трябва да се даде възможност:
1. Да търсят и намират специфична литературна информация по зададена тема
2. Да я организират съгласно избран от тях или уточнен с учителя класификационен принцип.
 
Стандарт 5:
Владее структурата на литературно-интерпретативното съчинение и на есето с хуманитарна проблематика и изпълнява специфичен литературен тест за проверка на компетентност.
Очаквани резултати:
задълбочава знанията и развива уменията си за написване на есе и на литературно-интерпретативно съчинение.

Учениците трябва да усвоят:
1. Характеристика на есето с хуманитарна проблематика и на литературно-интерпретативното съчинеше
- основните изисквания към есето и литературно-интепретативното съчинение;
- начините за цитиране и позоваване;
- избор на композиционен модел;
- принципите за анализ и интерпретация.

Цитат, позоваване, композиционен модел, анализ, интерпретация На учениците трябва да се даде възможност:
1. Да анализират чужди есета и литературни интерпретации и да създават план за свои по зададена тема.
2. Да анализират и интерпретират изучаваните в клас литературни произведения.
3. Да пишат есе и литературно-интепретативно съчинение по избрана от тях или зададена тема.
4. Да анализират допуснатите грешки.