Учебна програма по български език XII клас
първо равнище

Колона 1
Ядра на учебно съдържание
Колона 2
Очаквани резултати на ниво учебна програма
Колона 3
Очаквани резултати по теми
Колона 4
Основи нови понятия
(по теми)
Колона 5
Контекст и дейности (за цялото ядро и/или за цялата програма)
Колона 6 Възможности за междупредметни връзки
СОЦИОКУЛТУРНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ Стандарт:
- Съобразява езиковия си изказ с различни типове ситуации в сферата на официалното общуване;
- Използва уместно в ролята си на говорещ различни езикови регистри, характерни за социокултурните сфери, в които общува; разпознава различни езикови регистри пои разчитане на смисъла на чужди текстове.
Учениците трябва да УСВОЯТ:
Тема 1: Езикът като средство за общуване. Дискурсът. Социална и психологическа природа на дискурса:
- дискурсът като речево поведение в комуникативния акт размяна на информация; текстът като материализация на дискурса - размяна на смисли чрез езикови знакове.
дискурс, речево поведение, функции на езика На учениците трябва да се даде възможност:
- да се запознаят в практически и теоритичен план със социалната и психологическата природа на дискурса;
Знанията и уменията, свързани с речевото поведение и функциите на езика, способстват за социализацията на ученика и са интегрален елемент в обучението по български език и останалите хуманитарни
дисциплини
ЕЗИКОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ - Отчита
задължителността и възможността за избор по отношение на употребата на езикови средства с оглед на различни сфери на общуване;
- Използва различни езикови средства в свой текст, за да открои лична гледна точка, и разпознава езикови средства с такава функция в чужд текст.
Тема 1: Езикът като система:
- специфика на езиковия знак -отношение между означаващо и означавано;
- отношения
между езиковите единици от различните езикови равнища (фонетично, граматично, лексикално) -системни езикови правила.
система и структура на езика,
езиков знак, означаващо, означавано

- да се запознаят със знаковия и системния аспект на езика; Знанията, свързани със знаковия и системния аспект на езика, обслужват обучението по информатика, философия, психология и по останалите дисциплини, които имат отношение към гражданското
образование.
СОЦИОКУЛТУРНА И ЕЗИКОВА КОМПЕТЕНТНОСТ: УСТНО И ПИСМЕНО ОБЩУВАНЕ - Изгражда цялостно изказване; може да участва в интервю като конкурсна форма; при публично изказване спазва нормите на книжовния изговор.
- Създава собствени текстове с аналитична, тълкувателна насоченост; текстове от аргументативен и описателен тип.
- Прилага най-често използваните в писменото общуване жанрови модели.
Тема 1 .Подготвяне на набор от текстове документи, необходими за социалната реализация на зрелостниците - при продължаване на образованието; при постъпване на работа:
жанрови форми интервю при кандидатстване; конкурсно.есе; СV; заявление (молба).
Тема 2: Създаване на аргументативни текстове по хуманитарен проблем:
Публично изказване със свободна аргументация; есе със свободна аргументация;
литературно-интерпретативно съчинение.
интервю, СV, конкурсно есе практически да се запознаят с различни документи, свързани с продължаване на
образованието
или постъпване на работа; да се запознаят
с особеностите на конкурсното интервю;
да усвоят разновидностит
е на конкурсното есе.
Знанията и уменията за успешно представяне в конкурсна ситуация са свързани с учебните дисциплини, които имат отношение
Към гражданското образование и способстват за социалната реализация на учениците.