Учебна програма по български език XI клас
първо равнище

Колона 1
Ядра на учебно съдържание
Колона 2
Очаквани резултати на ниво учебна програма
Колона 3
Очаквани резултати по теми
Колона 4
Основи нови понятия
(по теми)
Колона 5
Контекст и дейности (за цялото ядро и/или за цялата програма)
Колона 6 Възможности за междупредметни връзки
Ядро 1
СОЦИОКУЛТУРНИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ
Използва уместно в ролята си на говорещ различни езикови регистри, характерни за социокултурните сфери, в които общува, разпознава различни езикови регистри при разчитане на смисъла на чужди текстове
Съобразява езиковия си изказ с различни типове ситуации в сферата на официалното общуване
В дискусия по поставена тема изразява свое становище, като умее да се аргументира убедително.
Учениците трябвала
усвоят
1 Тема 1 Общуване в
гражданската,
институционалната и
стопанската сфера специфика на комуникативната ситуация
2. Тема 2 Текстове документи
функции.
специфика на
съдържанието и
структурата
З Тема 3 Общуване в
иедиината сфера специфика на комуникативната ситуация
4. Тема 4 Текстове в медиината сфера
функции
специфика на
съдържанието и
структурата.
медиини жанрове новина, коментар, интервю
Комуникативни сфери гражданска сфера, институционална сфера, стопанска сфера, социални роли на личността в съвременното общество
текстове документи (регулативни текстове)
Медийна сфера, медии новина, коментар, интервю
На учениците трябва да се даде възможност
да се запознахте
принципите на
гражданското
общество и с
устройството на
демократичната
държава.
да по пзват текстове документи.
да имат достъп до различни информационни източници в сферата на масовото осведомяване.
Знанията и уменията по български език способстват ориентацията на ученика в устройството и функциите на съвременното общество Знанията и уменията по български език способсш формирането на първоначална гражданска грамотност на ученика.
Ядро 2
ЕЗИКОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
- Отчита
задължителността и възможностите за избор по отношение на употребата на езикови средства с оглед на различните сфери на общуване
- Използва различни езикови средства в свой текст, за да открои гледна точка, и разпознава езикови средства с такава функция в чужд текст.
- Използва уместно контекстови синоними и антоними, синонимни синтактични конструкции с цел поставяне на логически акценти.
1 Тема 1
Задължителност и избор на езикови средства в текстовете документи означаване на предмет и на информация за предмета -употреба на термини и терминологични словосъчетания, функции на клишето по отношение на структурата и на езика на текста (роля на повторението)
2. Тема2:
Задължителност и избор на езиковите средства в медийните текстове
означаване на
предмет и на
информация за
предмет,
употреба на езикови
средства за
предаване на
обективна
информация;
употребата н а
езикови средства за
изразяване на
позиция и гледна
точка - модална
употреба на
лексикални и
граматически
средства за
постигане на
въздействие
клиширана структура, езиково клише
техники за реторично въздействие
езикови средства с модална употреба: експресивна лексика, словоред, наклонение, залог
да се запознаят със
законови текстове, текстове на международни харти, конвенции и ДР.
да ползват текстове
от различни иедии
с различни жанрови
характеристики с
оглед на интересите
си;
да се ориентират в
различни
информационни
източници с
прагматична цел.
Знанията и уменията по български език интегрират предмета с обучението по история, по философия ис останалите учебни дисциплини, които имат отношение към гражданското образование Знанията и уменията по български език, насочени към работата с текстове документи и с текстове от различни информационни източници се интегрират с чуждоезиковото обучение (във връзка със съвременното състояние на информационните технологии и световната информационна мрежа).
Ядро З :
СОЦИОКУЛТУРНА И ЕЗИКОВА КОМПЕТЕНТНОСТ: УСТНО ОБЩУВАНЕ
Изгражда цялостно изказване, като се придържа към темата....
Участва в дискусия или в дебат.... В хода на диалог резюмира вече казаното....
Може да участва в интервю като конкурсна форма.
- При публично изказване спазва
нормите на книжовния изговор...
1. Тема 1: Публично
изказване по
граждански проблем реторични похвати (функции на жеста, мимиката и позата); умения за използване на реторични стратегии за въздействие.
2. Тема 2: Участие в дебати и в дискусия по актуален обществен проблем
езикът на тялото: реторични похвати; реторични стратегии - да участват в
публични дебати по
граждански проблеми;
- да участват в публични дискусии по граждански
проблеми.
Знанията и уменията по български език. свързани със способността за убедително публично представяне на позиция, обслужват работата по всички учебни дисциплини.
Ядро 4
СОЦИОКУЛТУРНА И ЕЗИКОВА
КОМПЕТЕНТНОСТ В ПИСМЕНОТО ОБЩУВАНЕ
Използва различни информационни източници...
Създава текстове с аналитична,
тълкувателна насоченост...
Прилага най-често използваните в
писменото общуване жанрови
модели..
практически владее някои
литературнокритически жанрове
1. Тема 1: Извличане на информация от текстове документи ориентиране в предмета и структурата на текстове документи с цел откриване на необходима информация.
2. Тема 2:
Аргументативен тип текст - същност и структура
- структурни компоненти:
предмет, проблем, твърдение,
- аргументация; аргументация чрез
разсъждаване, описване,
повествуване.
3.Тема 3: Разновидности на текстовете от аргументативен тип: - есето като аргументативен тип текст със свободна аргументация; - - литературноинтерпретативното съчинение като аргументативен тип текст с аргументация чрез интерпретация на литературни творби.
4. Тема 4: Техники за изграждане на аргументативен текст (есе и литературноинтерпретативно съчинение)
- писане на описателни, описателни и аргументативни микротекстове;
- разполагане на различните видове микротекст в зависимост от предмета, целите на конкретната комуникативна ситуация и личния избор на пишещия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аргументативни техники

 

 

аргументативни техники

- да създават есета
по граждански проблем,
- да създават есета,
свързани с литературното им образование.
- да участват в тематични конкурси за написване на
есе.
Знанията и уменията за работа с текстове документи обслужва гражданското образование и обучението по предметите от областта история и цивилизация Уменията за създаване на аргументативни текстове обслужват работата по всички учебни дисциплини.