Учебна програма по литература XI клас
Първо равнище

Колона 1
Ядра на учебно съдържание
Колона 2
Очаквани резултати на ниво учебна програма
Колона 3
Очаквани резултати по теми
Колона 4
Основи нови понятия
(по теми)
Колона 5
Контекст и дейности (за цялото ядро и/или за цялата програма)
Колона 6 Възможности за междупредметни връзки
Ядро 1: Социокултурни компетентности

 Стандарт 5:
Притежава диференцирани знания за своята национална и културна идентичност.
Очаквани резултати
Ученикът:
1. Познава факторите, определящи своеобразието на националния културен модел - историческа съдба, национален характер.
2. Разграничава периодите в историческото развитие на България и свързаните с тях културно-исторически периоди, като отчита факторите, определящи своеобразието и многообразието на всеки етап.
3. Разбира приноса на българската литература за изграждане на националната идентичност, националното самосъзнание и националните идеали, валидни за всяко време
Учениците трябва:
1. Да осмислят националните идеали, намерили отражение в литературата - борбата за национално освобождение и обединение.
2. Да разбират ролята на литературата за формирането на националните ценности.
3. Да диференцират аспектите на националното:
- патетични аспекти (националния език. националното пространство, националната идея, националния пантеон на героите);
-негативни аспекти (робското примирение и байганювцрната).
4. Да осмислят появата и развитието на нови тенденции в националната ни литература в контекста на исторически променящия се социокулгурен модел (растяща социална диференциация, в която творците търсят своето място).
национален идеал, национална идентичност, национално самосъзнание, национални митове На учениците трябва да се даде възможност:
1. Да откриват в съдържанието на изучаваните творби различните аспекти и образи на националното и да коментират как те допринасят за изграждане на българската нация.
2. Да коментират актуалността и валидността на основните национални идеи, както и преосмислянето им е хода на литературния процес.
3. Да коментират актуалността и валидността на основните национални идеи и тяхното преосмисляне както в социокулгурния контекст на възникването им, така и в социокултурния контекст на нашето време.
В съпоставка с изученото по история да се изгради по-пълна представа за формирането и развитието на българската национална идентичност
Ядро 2:
Литературни компетентности

Стандарт 1:
Притежава системни знания за строежа и функционирането на художествената творба, умее свободно да навлиза в изучаваните произведения и си служи непротиворечиво със специфична литературоведска терминология.
Очаквани резултати:
Ученикът:
1. Отчита обществените и културните функции на художествената литература.
2. Открива смисловите и комуникативните аспекти на литературната творба.
3. Разбира основните проблеми от поетиката на литературната творба.

 

 

 

Учениците трябва:
1. Да разбират:
- спецификата на естетическия и обществения характер на литературата;
-основни естетически категории;
- ролята на литературата за естетическото усвояване на българската действителност.
2. Да отчитат ролята на следните смислови и комуникативни аспекти на литературната творба:
- проблема за художествената условност:
-знаковия характер на литературата;
- художествената комуникация;
- отношението автор - герой - читател.
3. Да разбират някои основни понятия на поетиката:
-жанр;
- текстови структури и структурни елементи на художествената творба;
- поетически език на художествената творба

естетически категории,.
прекрасно, трагично,
комично, хумор, сатира,
ирония, сарказъм,
художествена
комуникация,
автор - герой - читател
жанр,
разказ, повест, елегия,
ода, балада, фейлетон,
памфлет. пътепис,
лирическа миниатюра,
поетически език,
художествен характер,
художествен тип, тропи и фигури
литературна история.

На учениците трябва да се даде възможност:
1. Да се запознаят със същността и съдържанието на литературоведските понятия и общите характеристики на литературата като изкуство.
2. Да анализират и откриват основните аспекти на литературната творба: идейно-художествено внушение, теми, мотиви, композиция, образи на героите, художествен език
3. Да осмислят ролята на поетическия език и стихосложението за формиране на художествения смисъл я въздействие.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандарт 4:
Познава развитието на българската литература като част от европейския литературен процес и националната обществена и културна история (според програмата за учебно съдържание на първо равнище).
Очаквани резултати
Ученикът познава:
1. Българската литература до Освобождението, представена със следните автори и творби:
1.1. Христо Ботев
Лирика: "Майце си", "Към брата си", "Делба", "До моето първо либе","Елегия", "Борба", "Моята молитва", "Хайдути", "На прощаване", "Хаджи Димитър", "Обесването на Васил Левски"
Публицистика: "Политическа зима", "Смешен плач"
1.2. Иван Вазов
Лирика: "Пряпорец и гусла", "Тъгите на България"
2. Българската литература от Освобождението до края на XIX в.
2.1. Иван Вазов
Лирика:
"Епопея на забравените", "Практическият человек", "Средство де нямаш врагове", "Двайсетий век", "Линее нашто поколенье", "Сливница", "При Рилския манастир", "Към природата", "Елате ни вижте"
Проза: "Чичовци", "Под игото", "Дядо Йоцо гледа", "Пейзаж", "Тъмен герой", "Кандидат за хамама"
2.2. Алеко Константинов Фейлетони: "Страст", "Честита Нова година", "По изборите в Свищов", "Сеятели на рабски чувства", "Разни хора, разни идеали", "Бай Ганьо"

Учениците трябва:
1 . Да разбират развитието на българската литература в периода на националноосвободителните борби:
1.1. Художествени и обществени задачи на литературата от високото българско възраждане.
1.2. Проявление на:
- идеи от просвещението и романтизма в литературата на Българското възраждане;
- националния идеал;
- стремежа към утвърждаване на националната идентичност;
- стремежа за приобщаване към европейските и общочовешките ценности и култура.
2. Да разбират развитието на българската литература в периода от Освобождениетодокрая на XIX век
2.1. Развити е на идеята за националното (национален идеал, национален език, национален характер, национална история, държава);
2.2. Проблематизиране на представите за родното (възрожденски идеали - идеали на следосвобожденското време):
- сатира на отрицателните страни на националния характер;
- българинът и другите.
3. Развитие на поетическия език
- от фолклорната поетика към поетиката на европейската и
световната литература;
- развитие на жанровата система.
литературен процес.
литературно направление. литературна школа.
социален реализъм, модерно съзнание.
индивидуализъм.
символизъм

На учениците трябва да се даде възможност
1 . Да се запознаят с основните произведения на българската литература и да коментират главните
културно-исторически и художествени проблеми
разработвани от тях
2. Да проследят развоя на литературния процес.
3. Да изясняват литературните явления в съпоставка на автори и произведения от българската и европейската литература.
4. Да разширят, задълбочат и надграждат знанията си чрез детайлизиране.
5. Да изясняват съотношението риторика -стилистика в поезията на Иван Вазов.
6. Да разглеждат вазовата поетиката в
съпоставителен план с поетика на Ботев

Да осъзнават взаимовръзката между историческите събития и литературния, процес
между националната идеология и темите и проблемите в литературата
Стандарт 4:
Познава развитието на българската литература като част от европейския литературен процес и националната обществена и културна история (според програмата за учебно съдържание на първо равнище).
Очаквани резултати:
Ученикът познава:
3. Тенденциите в развитието на българската литература от началото на XX век до Първата световна война
3.1. Национална литературна традиция и естетически индивидуализъм
Кръгът "Мисъл"
З.2..Пенчо Славейков "Олаф ван Гелдерн", "Епически песни", "Псалом на поета", "Сън за щастие"
3.3. Пейо Яворов
Лирика:
"На нивата", "Заточеници", "Арменци", "Хайдушки песни","Ще бъдеш в бяло","Две хубави очи", "Стон", "Калиопа", "Сенки", "Песен на песента ми", Градушка", "Нощ", "Песента на човека", "Към върха", "Маска", "Две души"
Драма:
"В полите на Витоша"
4. Духовни и социални аспекти на общностното живеене, отразени в литературата
4.1. Елин Пелин
Разкази:
"Ветрената мелница", "Мечтатели", "Косачи", "Край воденицата", "Задушница", "На оня свят", "Андрешко", "Престъпление", "Напаст божия"
Повести: "Гераците"
Сборник разкази "Под манастирската лоза"
5.Символизъм
5.1. Лирика-поет по избор

5.2. Димчо Дебелянов
"Пловдив", "Станси", "Черна песен", "Спи градът", "Да се завърнеш...", "Помниш ли, помниш ли...", "Аз искам да те те помня все така", "Гора", "Миг", "Един убит", "Сиротна песен","Тиха победа", "Прииждат, връщат се"

Учениците трябва:
4. Да разберат предпоставките, които налагат деленето на българското културно и литературно пространство от началото на XX век до Първата световна война":
4.1 . Естетическият конфликт "стари и млади";
4.2. Нов поглед към проблема за националното;
4.3. Личността и универсалните ценности.

5. Проблематизиране на представите:
5.1. За националното;
5.2. За родовото;
5.3. За социалното;
5.4. За личностното и универсалното.

6. Развитие на поетическия език:
6.1. Възникване на модернистичен и символистичен изказ;
6.2. Развитие на жанровата система.

 

На учениците трябва да се даде възможност:
1 . Да коментират аспектите на българския литературен процес в съпоставка с европейските литературни направления и школи.
2. Да проследяват литературния процес в стремежа към догонваме на европейското развитие.
3. Да разбират преминаването от фолклорните мотиви към проблемите, поставени от историята, и към диференцирано изразяване на индивидуалния святка личността.
4. Да разглеждат поетиката на символизма в съпоставителен план с поезията от началото на XX век.
5. Да изясняват промените в жанра разказ в съпоставка между разказа на Иван Вазов и разказа на Елин Пелин.

Осъществява връзка между проблемите, открити в литературните творби и философските аспекти на познанието

Ядро З:
Социокултурна и литературна компетентност: общуване с художествената творба

Стандарт 1:
Ситуира изучавана литературна творба в породилата я културна система и я анализира в съответствие с присъщата й културна и художествена норма.
Очаквани резултати
Ученикът:
1. Разбира връзката между социокултурната ситуация и пораждането на литературната творба.
2. Разбира вътрешната взаимовръзка между отделните автори и творби, оформящи целостта на литературния процес.
3. Може да ситуира изучаваната творба в нейния социокултурен и художествен контекст.

Учениците трябва:
1. Да разбират връзката между социокултурната ситуация и литературната творба:
- времето поражда своите основни духовни проблеми;
- литературата реагира по различен начин на тях, но винаги взема отношение.
2. Разбират отношението междутворбата и естетическия вкус на епохата.

социокултурна ситуация и литература, художествен контекст, художествена норма на епохата

 

 

 

 

На учениците трябва да се даде възможност:
1. Да проблематизират откритите в изучаваната творба идеи и да ги съотнасят с проблемите на социокултурната ситуация, породила произведението.
2. Да съотнасят художествен текст или автор към съответен социокултурен и литературен контекст

 

Стандарт 2
Извлича художествения смисъл на конкретно литературно произведение във връзка с неговото място в творчеството на писателя, в развитието на школата или направлението и в общочовешки план.
Очаквани резултати Ученикът:
1. Прави анализ на изучавана литературна творба.
2. Посочва връзката между открития художествен смисъл на творбата и основните хуманитарни проблеми в творчеството на автора и проблемите на българското общество в различни етапи от неговото развитие;
3. Посочва трайните общочовешки ценности, проблематизирани в творбата.
Учениците трябва:
1. Да анализират художествена творба (художествени творби) с оглед на поставен проблем:
- свързват структурните и тематични особености на творбата с характерните за епохата художествени и естетически норми;
- отчитат влиянието на индивидуалния стил.
жанровете, литературно
направление, поколение, школа, индивидуален стил
На учениците трябва да се даде възможност:
1. Да откриват в проблематиката на разглежданата творба характерните за епохата хуманитарни проблеми.
2. Да отнасят откритите в художествената творба проблеми към проблемите на нашето време.
Прилага усвоените теоретични знания по етика и естетика при нтерпретацията на конкретните литературни произведения
Обвързва изясняването на изведените в литературната творба проблеми с основни етични и естетически категории
Стандарт 3:
извършва самостоятелен подбор на четива и използва популярни информационни източнициза книжовната продукция Мотивира индивидуалния си читателски избор, като посочва актуалната за него проблематика и съдържание, увлекателност на сюжета, рецептивни нагласи по отношение на различия жанрове, автори .
Очаквани резултати
Ученикът:
1. Умее да намира информация за книжовната продукция в традиционните и електронните средства за информация
2. Умее да подбере четиво според индивидуалнте си предпочитания
3. Може да мотивира читателския си избор като посочи предпочитания към проблематика и съдържание на творбата, увлекателносг на сюжета, очакванията за въздействие по отношение на различни жанрове, автори

Учениците трябва:
1. Да умеят да търсят информация за книжовната продукция
2. Да подбират четива, съгласно предпочитанията си, следвайки читателския си опит и информацията, която получават от името на автора, жанра на произведението, издателската поредица, анотацията оформлението, отделни пасажи от произведението, литературните обзори и критики и т. н
3. Да обосновават читателски си предпочитания като обръщат внимание на отделни аспекти от съдържанието истроежа на предпочитаните литературни произведения

книжовна продукция информационни източници На учениците трябва да се даде възможност:
1. Да контактуват постоянно с популярни източници на информация за книжовната продукция (традиционни и електронни);
2 Да избират самостоятелно четива и да получават консултации за това от учителя или от други специалисти.
3. Да разговарят по проблеми, засегнати в книги, които са чели по самостоятелен избор, и да мотивират читателските си предпочитани
 
Стандарт 4
Открива и коментира връзката между художествения
смисъл на литературното произведение и житейските
проблеми, които стоят пред личността
Очаквани резултати
Ученикът:
1 Открива в изучавате произведения онези общи хуманитарни принципи, които са валидни и до днес, независимо от промените в историческото развитие на обществото.
2 Формулира съществените хуманитарни проблеми, стоящи пред съвременните общества и индивиди, и свързватези проблеми с трайните ценности, открити в анализираните творби.
Учениците трябва:
1. Да разбират диалога на читателя с творбата, литературния герой и автора
2. Да разбират спецификата на художественото въздействие като особен вид естетически опит, подлагащ на проверка хуманитарната култура на личността
асоциация
имитацио,
игра
катарзис,
ирония
На учениците трябва да се даде възможност:
1.Да откриват актуална проблематика в изучаваните творби и да я съпоставят с образци на съвременната култура
2 Да дискутират по хуманитарни въпроси, свързани с откритите в произведението обществени и човешки проблеми
Прилагат знанията и уменията си, получени в часовете по информационни технологии, за работа с електронни средства за информация

Ядро 4: Социокултурна и литературна компетентност: създаване на изказвания и писмени текстове

Стандарт 5:
Владее структурата на литературно-интерпретативното съчинение и на есето на литературна тема и изпълнява специфичен литературен тест за проверка на компетентност.
Очаквани резултати
Ученикът:
-задълбочава знанията и развива уменията си за написване на литературно-интепретативно съчинение и на аргументативно есе на литературна тема.
Учениците трябва:
1. Аргументативен тип текст - същност и структура
- структурни компоненти, проблем, твърдение, аргументация;
- аргументация чрез разсъждаваме и интерпретация
2. Разновидности на текстовете от аргументативен тип
- литературно-интерпретативното съчинение;
- есето като текст с аргументация, базирана върху интерпретация на литературни творби.
- есе на свободна тема.
3. Техники за изграждане на есе и литературно-интерпретативно съчинение
цитат, позоваване,
композиция,
анализ, интерпретация,
литературен обзор,
рецензия,
анотация

На учениците трябва да се даде възможност:
1. Да анализират и да интерпретират изучаваните в клас литературни произведения.
2. Да пишат литературно-интепретативно съчинение или аргументативно есе по зададена литературна тема, като ученикът избира жанровата стратегия на текста си.
3. Да анализират чужди литературни интерпретации и аргументативни есета на литературна тема и да създават план за свои по зададена тема.
4. Да анализират допуснатите грешки.