Учебна програма по български език X клас
първо равнище

Колона 1
Ядра на учебно съдържание
Колона 2
Очаквани резултати на ниво учебна програма
Колона 3
Очаквани резултати по теми
Колона 4
Основи нови понятия
(по теми)
Колона 5
Контекст и дейности (за цялото ядро и/или за цялата програма)
Колона 6 Възможности за междупредметни връзки
Ядро 1
СОЦИОКУЛТУРНИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ
Стандарт 1:
Използва уместно в ролята си на говорещ различни езикови регистри, характерни за социокултурните сфери.
- Разбира ролята на художествената литература за европейската културна идентичност.
- Познава спецификата на четенето и интерпретирането на художествените творби като комуникация (като комуникативен акт).
- Служи си с текстове, тематично ориентирани към европейското културно и литературно развитие.
- Обвързва знанията си за поетиката на различните европейски литературни школи с характерното за тях езиково изграждане на творбите.
Учениците трябва да усвоят:
Тема 1: Сфера на научното общуване. Функции на текста в научното общуване:
-специфични характеристики на научното общуване;
- функции на текста съобразно целта на общуване - текст с цел информиране и аргументативен текст от статиен тип;
- разсъждението, описанието и повествованието в текст по научен проблем с оглед на спецификата на съответните науки и на комуникативните цели.
Тема 2: Общуване в сферата на изкуствата. Творбите на художествената литература:
- специфичното в отношението автор-творба-читател в комуникативния акт;
- съобразяване със социокултурния контекст на възникване на творбата и социокултурния контекст в момента на нейното четене.
Тема 3: Функции на научния текст и на художествения текст:
- специфика на познанието за света в научния и в художествения текст;
- специфика на въздействието на научните и на художествените текстове върху интелекта, емоциите, въображението и нравствеността на адресата
Тема 4: Повествованието, описанието и разсъждението в научните и в художествените текстове:
- повествованието, описанието и празсъждението в научния текст с оглед на спецификата на различните науки;
- повествованието-описанието- разсъждението в художествения текст.
Тема 5: Литературнокритически. ят текст - посредник между чита-тел и творба.

комуникативен акт
отношението: автор - творба -читател
четенето на художествената творба като комуникативен акт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

международна културна лексика

На учениците трябва да се даде възможност:
- да участват в литературни прояви (срещи, конкурси и др.) в страната и извън страната;
- да се запознаят с образци на европейската литературна класика;
- да ползват различни източници на информация за европейсктото културно развитие.
Знанията и уменията по български език, свързани с научния текст, способстват възприемането на урочните текстове по останалите учебни дисциплини
Знанията и уменията по български език, свързани със сферата на изкуствата, са основни за осмислянето на художествената комуникация като предмет на обучението по литература и на учебните дисциплини по другите изкуства.
Ядро 2
ЕЗИКОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Стандарт 1:
Отчита задължителността и възможностите за избор по отношение на употребата на езикови средства.
- Свързва проблема за задължителността и свободата в употребите на езиковите средства със специфичните функции на научния и на художествения текст.
- Служи си непротиворечиво с езиковедска и литературоведска терминология.
Тема 1: Задължителност и избор на езикови средства в научен текст
- понятийният апарат в съответната наука като инструментариум в научна статия;
- употреба на термините в съответствие с родово-видовите отношения между понятията, които те означават (хипоними и хипероними).
Тема 2: Термини за базисни понятия от хуманитарните науки, описващи културното и литературното развитие:
- умения за адекватно използване на термините за базисни ионягия при характеризирането на различните епохи.
Тема 3: Задължителност н избор на езикови средства в художествения текст.
Тема 4: Задължителност и избор на езикови средства в литературнокритически текстове.
хипоними и хипероними На учениците трябва да се даде възможност:
- да ползват специализирани тематични речници, свързани с хуманитаристиката;
Знанията и уменията по Български език, свързани с термините за базисни понятия от хуманитарните науки, обслужват всички предмети от хуманитарния цикъл.
Ядро З :
СОЦИОКУЛТУРНА И ЕЗИКОВА КОМПЕТЕНТНОСТ: УСТНО ОБЩУВАНЕ

Стандарт 1:
Изгражда цялостно изказване, като се придържа към темата.
- Умее да изгради смислово и структурно-композиционно оформено изказване по литературен проблем.

Стандарт 2:
Участва в дискусия или дебат - самостоятелно или в екип, като проявява толерантност към другите участници.

Стандарт 5:
Спазва нормите на книжовния изговор при свои публични изказвания.
- Използва интонацията, логическото ударение, паузите, жеста, мимиката и позата с реторична цел.

Тема 1: Публично изказване по литературен проблем:
- умение за формулиране на тема:
- умение за привличане на илюстративен материал по темата;
- умения за композиране на текст с цел информиране.
Тема 2: Публично изказване по научен проблем
- умение за поставяне на темата и придържане към темата;
-умение за формулиране на становище.
- умение за привличане и подреждане на аргументите;
- умение за композиране на изказването.
Тема 3: Участие в дебати:
- умение за придържане към темата;
- умение за формулиране на тези и антитези;
- умение за подбор на аргументи и контрааргументи;
- умения за резюмиране на вече казаното в хода на дебатите.
Тема 4: „Езикът" на тялото в ре-ториката

дебати
теза - антитеза

 

 

аргумент - контрааргумент

На учениците трябва да се даде възможност:
- да участват в организирани от тях пуб- лични изяви с изказвания с цел информи ране;
- да организират дебати и да участват в тях;
Знанията и уменията по български език, насочени към публичните изяви на учениците, обслужват работата по всички учебни дисциплини от хуманитарния цикъл .
Ядро 4
СОЦИОКУЛТУРНА И ЕЗИКОВА
КОМПЕТЕНТНОСТ В ПИСМЕНОТО ОБЩУВАНЕ
Стандарт 1:
Използва различни информационни източници.
Стандарт 2:
Създава собствени текстове.
- Създава собствен аргументативен текст в жанра на статията и есето.
- Прилага разсъждението, описанието и повествованието с оглед на комуникативната задача.
- Спазва правописните и пунктуа-ционните норми; оформя графично текстовете си.
Тема1: Извличане на съществена информация от текстове:
- умение да прави тематично смислово членене на текст;
- умение да конспектира.
Тема 2: Езикови средства за изграждане на аргументативна верига.
аргументативна верига На учениците трябва да се даде възможност:
- да участват в литературни прояви със свои текстове (интепретативни или творчески);
- да участват в конкурси, олимпиади, радио- и телевизионни предавания със свои разработки.
Знанията и уменията по български език обслужват работата по литература, философия и в областта на гражданското образование при създаване на аргументативмни текстове.