Учебна програма по литература за десети клас
Първо равнище

Колона 1
Ядра на учебно съдържание
Колона 2
Очаквани резултати на ниво учебна програма
Колона 3
Очаквани резултати по теми
Колона 4
Основи нови понятия
(по теми)
Колона 5
Контекст и дейности (за цялото ядро и/или за цялата програма)
Колона 6 Възможности за междупредметни връзки
Ядро 1: Социокултурни компетентности

 Стандарт 3:
Разбира ролята на Ренесанса за формиране на ориентирана към индивидуалните ценности наличността хуманитарна система.
Очаквани резултати: Разбира:
- приноса на ренесансовите мислители и писатели за развиването на ценностен мироглед, който поставя отговорностите на личността към себе си и света в центъра на творението;
- приноса на ренесансовата литература за оформяне на нов модел за литературно въздействие, почиващ на принципа на размисъла и преоценката на утвърдените стойности.

 

Учениците трябва да усвоят:
1. Връзката между човека и света:
- човекът е положен в центъра на света, той има възможност да се развие или по посока към Бога, или към животното, изборът е негов;
- тази средищност на човешкото битие предопределя двата основни принципа на ренесансовия хуманизъм - отговорност и търпимост.
2. Приносът на ренесансовата литература за оформяне на нов въздействен модел на изкуството:
- на мястото на подражанието и директната поука идват размисълът и способността за преценка;
- читателят се идентифицира с героя по принципа на симпатията, т. е. може да открие добрите и лошите му страни;
- моралната оценка не е задължителна, а свободна.

хуманизъм, морална преценка, отговорност и търпимост

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На учениците трябва да се даде възможност:
1. Да коментират възловите нравствени конфликти в изучаваните творби, откривайки в ренесансовата нравствена норма
зараждането на съвременното възприемане на света.
2. Да откриват особеностите на художественото въздействие на ренесансовата литература. като литература на свободния размисъл и преценка.
З. Да разсъждават по проблема за влиянието на ренесансовата култура върху по-късното развили на европейското общество.

В съпоставка с изученото по история и философия да се из гради една цялостна представа за нравствените норми и ренесансовата култура и отношението и към развитието и европейската култура и духовност.

 

 

 

Стандарт 4:
Осъзнава спецификата на хуманитарните проблеми на обществата от Новото време. Очаквани резултати:
Разбира:
- същността на нравствената проблематика, разработвана от Класицизма - проблема за дълга;
- появата и развитието на идеите на Просвещението за всеобщото възпитание като средство за реформиране на света;
- нравствените дилеми на Романтизма, свързани с желанието на човека да се освободи от оковите на ограничаващите го условности;
- идеята на социалния реализъм за проникване в истината за човека чрез анализ на неговите общност и тяхната история;
- порива на модернизма да открие универсалните хуманитарни ценност.
Учениците трябва да усвоят:
1. Класицизмът - модел за йерархизация на обществото и кодекс на човешко поведение:
- проблемът за отговорността на човека към владетеля и държавата;
- нравственият кодекс на Класицизма - неотменимият дълг;
2. Просвещението - модел за изграждането на човека чрез развитие на собствените възможности:
- човекът като обект и субект на възпитание и развитие;
- формиране на идеята за задължителната цивилизованост и образованост като средство за съхранение на живота.
3. Романтическият порив към свобода на чувството и действието:
- премахване оковите на предразсъдъците;
-единство на доброто и злото у човека;
- поривът към осмисляне на индивидуалното битие
4. Общественият анализ на социалния реализъм - универсално средство за разбиране на човека.
5. Търсенията на модерната душа.
отговорност, дълг, цивилизация и просвещение, свобода, социален анализ, универсална хуманитарна ценност. На учениците трябва да се даде възможност:
1. Да коментират хуманитарните проблеми в изучаваните произведения и принципите за тяхното разрешаване, предложени от автора.
2. Да съпоставят различните културни модели и да откриват вътрешното развитие на хуманитарната проблематика.
3. Да откриват влиянието на различните културни модели върху състоянието на човешката общност днес.
В съпоставка с изученото по история и философия да се затвърдят представите за ролята на европейския културен развой за формирането на съвременните нравствени ценности
Ядро 2:
Литературни компетентности

Стандарт 1:
Притежава системни знания за строежа и функционирането на художествената творба, умее свободно да навлиза в изучаваните произведения и си служи непротиворечиво със специфична литературоведска терминология.
Очаквани резултата:
- разбира промените, настъпващи в строежа на литературната творба и нейното функциониране със смяната на литературните направления;
- познава строежа и въздействието на ренесансовата лирика, драма и роман;
- познава процеса на развитие на литературните жанрове;
- познава особеностите на художествения език, характерен за отделните направления.

Учениците трябва да усвоят:
1. Връзката между социокултурния облик на литературното направление и неговата поетика:
- връзката между строеж и въздействие;
- ролята на художествения строеж за оформяне облика на литературното направление и школа;
- художествените манифести и поетики.
2. Развитие на жанровата система в литературата:
- ролята на жанра в литературата от Новото време;
- поява и развитие на жанровете на модерните литератури и тяхната връзка с основните художествени задачи на направлението.
3. Художественият език на ренесансовата и следренесансовата литература:
- основна характеристика на направленията и школите;
- поетиката на Ренесанса;
- нормативната поетика на Класицизма;
- романтическият бунт на художествения език;
- поетика на реалистичната литература от XIX в.;
- езиците на модерността.

поетика (художествен език), жанрова система, направление, школа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На учениците трябва да се даде възможност:
1. Да се запознаят с развитието на жанровата система на литературата в анализа на изучаваните творби.
2. Да анализират връзката между художествен строеж и характерното за направлението или школата художествено въздействие.
3. Да проследят логиката в развитието на художествените езици сред характерните за всяко литературно направление манифести, програми и поетики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандарт 2:
Познава основните характеристики на отделните етапи в развитието на европейския културен процес и словесност.
Очаквани резултати:
- познава особеностите на ренесансовата култура и литература;
- познава особеностите на класицистичната култура и литература;
- познава особеностите на Просвещението като начален етап в развитието на модерната култура и литература,
- познава културата и литературата на Романтизма;
- познава особеностите на реалистичния тип литература от XIX в.;
- познава различните културни и литературни проявления на модерността.

Учениците трябва да усвоят:
1. Характер и особености на ренесансовата култура и литература.
2. Характер и особености на Класицизма.
3. Характер и особености на Просвещението.
4. Характер и особености на културата и литературата на Романтизма.
5. Характер и особености на реалистичната литература от XIX в.
6. Разностранните проявления на модернизма (общи черти и особености на отделните литературни школи)

 

Ренесанс, Класицизъм, Просвещение, Романтизъм, реализъм, натурална школа, модернизъм, декадентство, символизъм На учениците трябва да се даде възможност:
1. Да се запознаят с най-важните особености на ренесансовата, класицистичната, просвещенската, романтическата, реалистичната и модернистичната култура и литература.
 
Стандарт 3:
Познава развитието на европейската литературна история според заложеното в програмата за първо равнище учебно съдържание.
Очаквани резултати:
- познава развитието на европейската литература със следните автори и произведения: Бокачо "Декамерон", Сервантес "Дон Кихот", Шекспир "Хамлет", Молиер "Тартюф", Д. Дефо "Робинзон Крузо", Ал. Дюма "Граф Монте Кристо", Балзак Дадо Горно" или Сгендал "Червено и черно", Пушкин - лирика, Гогол "Шинел", Мопасан "Бел ами" или разкази, Верлен или Рембо-лирика
Учениците трябва да усвоят:
1. Ренесанса - първата крачка към модерна европейска литература:
- ренесансовата новела и модерното художествено слово,
- ренесансовата драма и проблемите на новия човек;
- ренесансовият роман като универсален художествен език на новото време.
2. Класицизма като дисциплиниране на човешкия дух.
3. Века на просвещението.
4. Романтизма.
5. Реализма на XIX в.
6. Модернизма и художествените езици на Новото време.
новела, ренесансова драма, ренесансов роман, класицистична литература, просвещенска литература, романтизъм, модернизъм На учениците трябва да се даде възможност:
1. Да се запознаят с основните проблеми в развитието на европейската литература и с основни произведения, включени в програмата.
В съпоставка с изученото по история да затвърдят знанията си за историята на модерната европейска култура.
Стандарт 4:
Познава развитието на българската литература като част от европейския литературен процес и националната обществена и културна история (според програмата за учебно съдържание на първо равнище).
Очаквани резултати:
- познава особеностите на българската възрожденска литература като етап от общия европейски процес за национално осъзнаване; познава основни автори и произведения на българската възрожденска литература, а именно: Паисий Хилендарски "История славянобългарска",
П. Р. Славейков "Изворът на белоногата".
Любен Каравелов "Българи от старо време",
Добри Войников "Криворазбраната цивилизация".


Учениците трябва да усвоят:
1. Характер и особености на българската възрожденска култура и литература:
- пораждане;
- основни ценности, сюжети, мотиви и герои
2. Делото на Паисий Хилендарски:
- Паисий Хилендарски - живот и дело;
- "История славянобългарска" - основополагащ национален мит.
3. П. Р Славейков като всеобхватна възрожденска културна фигура,
- културното и литературното дело на П. Р. Славейков;
- "Изворът на белоногата" като израз на устойчивото национално самосъзнание.
4. Любен Каравелов и новите идеи на Българското възраждане:
- Каравелов - централна фигура на българското възрожденско общество и култура;
- "Българи от старо време".
5. Обратната страна на европеизацията - Д. Войников и "Криворазбраната цивилизация".
възрожденска литература, повест, поема, комедия На учениците трябва да се даде възможност:
1. Да анализират и интерпретират особеностите на възрожденската литература.
В съпоставка с изученото по история да затвърдят знанията си за историята на българската възрожденска култура.
Ядро З:
Социокултурна и литературна компетентност: общуване с художествената творба

Стандарт 1:
Ситуира изучавана литературна творба в породилата я културна система и я анализира в съответствие с присъщата й културна и художествена норма.
Очаквани резултати:
- разбира връзката между проблемите на ренесансовото н модерните общества и основните проблеми, третирани в литературата;
- владее основните черти на художествената норма, характерна за отделните направления и школи, и ги открива в анализираната творба;
- осъзнава връзката между проблемите на ренесансовото и модерното общество и въздействения потенциал на анализираната творба;
- осъзнава връзката, между характерния художествен строеж на творбата и осъществяваното от нея въздействие.

 

 

 

 

 

 

Учениците трябва да усвоят:
1. Връзката между литературата и проблемите на Новото време:
- основни хуманитарни проблеми на човека от Новото време;
- основни сюжети и проблеми.
2. Основни черти на ренесансовата и следренесансовата художествена норма и връзката й с художественото въздействие
3. Главни хуманитарни проблеми на обществата от Новото време и търсеното художествено въздействие
- утвърждаване ценността на еманципираната личност и задачите на литературата;
- утвърждаването на абсолютисткия ред и йерархия и въздействената стратегия на литературата;
- идеята за господството на разума и цивилизацията и въздействените стратегии на просвещенската литература;
- романтическият порив към свобода на личността и романтическото художествено въздействие;
- историзиране на хуманитарната проблематика в реалистичната литература;
- атомизираният човек и търсенията на модернизма.
4. Националната идея и ролята на българската възрожденска литература.
5. Характерни черти на художествения строеж на творбата и особеностите на нейното въздействие:
- опосредстващото влияние на писмеността и книгопечатането за утвърждаване на нов тип художествено въздействие;
- различните художествени стратегии и техния въздействен потенциал.

обществена хуманитарна проблематика и въздействие на литературата, особености на художествената норма и обществена функция на литературната творба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На учениците трябва да се даде възможност:
1. Да откриват в проблематиката на разглежданата творба характерните за епохата хуманитарни проблеми.
2. Да анализират и коментират връзката между художествен строеж и обществената функция на разглежданото произведение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандарт 2:
Извлича художествения смисъл на конкретно литературно произведение във връзка с неговото място в творчеството на писателя, в развитието па школата или направлението и в общочовешки план.
Очаквани резултати:
- извършва анализ на изучавана литературна творба;
- посочва връзката между открития художествен смисъл на творбата и основните хуманитарни проблеми в творчеството на автора и проблемите на обществата от Новото време;
- посочва трайните общочовешки ценности, проблематизирани в творбата.
Учениците трябва да:
1. Задълбочат уменията си за извършване на литературен анализ, като:
- проблематизират откритите структурни и тематични особености на творбата във връзка с основната хуманитарна проблематика на епохата;
- свързват особеностите на творбата с характерните за епохата художествени и естетически норми;
- отчитат влиянието на индивидуалния стил.
обществена хуманитарна проблематика и въздействие на литературата, особености на художествената норма и обществена функция на литературната творба На учениците трябва да се даде възможност:
1. Да откриват в проблематиката на разглежданата творба характерите за епохата хуманитарни проблеми.
2. Да анализират и коментират връзката между художествен строеж и обществената функция на разглежданото произведение.
 
Стандарт 4:
Открива и коментира връзката между художествения смисъл на литературното произведение и житейските проблеми, които стоят пред личността.
Очаквани резултати:
- открива в изучаваните произведения онези общи хуманитарни принципи, които са валидни п до днес, независимо от промените в историческото развитие на обществото;
- формулира съществените хуманитарни проблеми, стоящи пред съвременните общества и индивиди, и свързва тези проблеми с трайните хуманитарни ценности, открити в анализираните творби.
Учениците трябва да усвоят:
1.Принципите за идентифициране на читателя с литературния герои и спецификата на художественото въздействие като особен вид естетически опит, подлагащ на проверка хуманитарната култура на личността: - приложението на симпатизиращия идентификационен принцип като един от възможните типове художествена идентификация; приложението на ироничния идентификационен принцип в културата на модернизма и приложението му при разрешаване на хуманитарни проблеми.
идентификация,
симпатизиране,
Ирония

На учениците трябва да се даде възможност:
1. Да откриват актуална проблематика в изучаваните творби и да я съпоставят с образци на съвременната култура.
2. Да дискутират по хуманитарни въпроси, свързани с откритите в произведението общи хуманитарни принципи.
В съпоставка с изученото по философия да задълбочат познанията си върху хуманитарните ценности и проблемите пред личността.

Ядро 4: Социокултурна и литературна компетентност: създаване на изказвания и писмени текстове

Стандарт З
Композира изказването или текста с оглед на ясното поставяне на тезата, привежда подходящи доказателства и аргументация, умее да подреди основните част на изказването си така, че да постигне максимално въздействие върху своя възприемате, подбира най-подходящите езикови изразни средства
Очаквани резултати:
- задълбочава знанията н развива
уменията си за построяване на съдържателно издържано и въздействено изказване или писмен текст.

Учениците трябва да:
1.Развият техниката за построяване на аргументативна верига.
2. Овладеят употребата на различни видове композиционни модели
3. Задълбочат уменията си за подбор на изразните средства.

 

аргументация, аргументативна верига, доказателство,
пример, композиционен модел, изразни средства

На учениците трябва да се даде възможност:
1. Да анализират строежа на аргументативната верига и да съставят своя по зададена тема.
2. Да анализират различни композиционни модели на типове изказвания и текстове, както и да създават свои след построяване на аргументативната верига.
3. Да анализират съотношението между задължителност и изборност на изразните средства.
Прилагат различни композиционни модели при създаване на изказвания и текстове по останалите предмети.
Стандарт 4:
Събира литературна информация от различни източници и я организира във вид, подходящ за конкретната задача.
Очаквани резултати:
- подобрява уменията си за събиране на литературна информация
Учениците трябва да:
1. Подобрят уменията си за боравене с традиционни и електронни средства за събиране на литературна информация.
2. Подобрят уменията си за организиране на информацията.
информация, сборник, монография, енциклопедия, база данни На учениците трябва да се даде възможност:
1. Да търсят и намират специфична литературна информация по зададена тема
2. Да я организират съгласно избран от тях или уговорен с учителя класификационен принцип.
 
Стандарт 5:
Владее структурата на литературно-интерпретативното съчинение и на есето с хуманитарна проблематика и изпълнява специфичен литературен тест за проверка на компетентност
Очаквани резултати:
- подобрява уменията си за писане на есе и литературно-интерпретативно съчинение.
Учениците трябва да:
1. Задълбочат знанията си и развият уменията си за адекватна композиционна постройка на изказването или писмения текст.
2. Развият уменията си за анализ и интрепретация.
анализ, интерпре-тация, интерпретационен подход
На учениците трябва да се даде възможност:
1. Да анализират чужди есета и литературни интерпретации и да създават план за свои по зададена тема.
2. Да пишат есе и литературноинтепретативно съчинение по избрана от тях или по зададена тема
3. Да анализират допуснатите грешки.