Документи:

Критерии за оценка

Устно оценяване по БЕЛ

Отлична оценка :

- задълбочено познаване на художествения текст , културните , литературните , езиковите или историческите факти ; системни знания - широка езикова , литературна или историческа култура - мирогледна широта и верен естетически подход към третираните литературни и други факти - умение да се построява логично и последователно отговорът - проявена лична позиция ,самостоятелност , лексикална и граматическа култура на речта ; убедителност,изразителност и възможност за лично интерпретиране на художествения текст

Много добра оценка :

- допуснати незначителни неточности или несъществени отклонения при обяснението на езиковите , литературните , културните или историческите факти - липса на изчерпателност в отговора , доказателствата или изводите - несъществени композиционни пропуски

Добра оценка :

- непълнота на езиковите , литературните или историческите знания - недостатъчно убедително построяване на отговора ; недостатъчно приведени доказателства - неточно опериране с езиковите или литературно-теоретичните понятия и категории - неспазване на езиковите норми ; недостатъчна изразителност на речта

Средна оценка :

- съществени празноти в знанията за езика, художествения текст, литературните и историческите факти - сериозна непоследователност в логиката на отговора - ограничено прилагане на литературно - теоретическите знания или езиковата терминология - несамостоятелност на позициите , несигурност в крайните изводи - важни неточности от лексикален , граматичен и др.характер в речта на ученика - неувереност и празноти при изпълнено наизуст стихотворение

Слаба оценка :

- определено непознаване на езиковите , литературните , културните или историческите факти - неспособност да се построи логичен отговор - слаба езикова грамотност ; груби нарушения на нормите за правилна устна реч

Писмено оценяване

Отлична оценка :

- отлична литературна култура / познаване на авторовото творчество; познаване на част от критиката за него ; знания за културно-историческия контекст ; умение да се ориентира в идейно-естетическата специфика на поставения проблем/ - висока степен на овладяване на принципите на литературно-критическата аргументация - открояване на проблема в увода ; ясно изразена , цялостна и точна теза ; логически последователно и целенасочено изведени аргументативни микротези /подтези/ и разгърнати след тях микротекстове ; убедителни и задълбочени разсъждения , подкрепени от литературния текст и други факти ; подходящ подбор на художествени факти от творбата ; наличие на композиционен център на текста - подчиняване на работата на един замисъл ; съчинението е издържано в еднаква степен и съдържателно , и структурно - композиционно , и по отношение на проявените методически и мирогледни качества на автора / в посочените критерии / - уместни паралели с други културни и литературни факти , показващи широта на знанията и умение те да бъдат поставени в услуга на аргументацията - полагане на авторовото творчество в различни контекстове ; умение фактът да бъде разглеждан в целостта на литературния процес , авторовото творчество , националната литература - нова , задълбочена интерпретация на фактите ; творческо отношение ; интересни литературоведски концепции ; самостоятелност на гледната точка - наличие на конкретни анализи - наличие на изпитани или нови литературно-критически процедури - откриване на свои ракурси ; отстояване на лична гледна точка ; представяне на собствен стил на мислене - умение да изрази съжденията си ; прецизност на формулировките ; допуска се наличие на една-две неповтарящи се грешки от езиков и правописен характер

Много добра оценка :

- логически последователен и цялостен текст , адекватен на поставения в заглавието проблем и отговарящ на жанровите особености на съчинението - тезата вярно насочва към основните моменти , на които се гради аргументацията - целенасочен подбор на художествените факти - верни , точни , значими , но недостатъчни разсъждения - допуснати незначителни неточности в съдържанието - незначителни слабости в композицията или несъществени отклонения от основната тема - недостатъчна самостоятелност при интерпретацията на проблемите - познаване на литературната терминология - стилово уместен изказ ; отделни пропуски в правописа и пунктуацията ; допускат се три-четири пропуска / неповтарящи се / от правописен или езиков характер

Добра оценка :

- непълнота в обхвата на темата ; неубедителна постановка на проблема и тезата - неточно изясняване на литературните факти и явления - механично свързване на отделните компоненти - недобро умение да се осъществяват логически преходи - проява на отклонения от основната тема - несъществени грешки от фактологически характер / при споменаване и при цитиране / - недостатъчно ясно заявена лична позиция - добра езикова култура ; допускат се четири-пет езикови грешки , от които неповече от две устойчиво проявяващи се

Средна оценка :

- ясно проличава непълнота в обхвата и интерпретирането на темата - съществено отклонение от темата в заглавието и от жанровите изисквания - непознаване на литературната терминология - определена несамостоятелност на разсъжденията - повърхностни разсъждения ; не проличава разбиране и вярна интерпретация на художествените факти - липса на собствена позиция в основната мисъл - недобро познаване на литературните , културните и историческите факти - сериозни слабости в стилно-езиково отношение ; допускат се до пет-шест езикови грешки , от които една-две с устойчив характер

Слаба оценка :

- неспособност да се обхване темата и съдържащите се проблеми - неумение да се излагат свои мисли и разсъждения по тях - непознаване на жанровите особености на съчинението - непознаване на литературните факти - правописните , пунктуационните и стилистичните грешки са повече от пет-шест.

Самостоятелна работа на ученика с художествения текст :

- предварителен прочит на текста - въпроси и задачи по текста * При непознаване на художествения текст или в случай , че ученикът не разполага с него по време на занятието , той се явява неподготвен за часа и получава оценка Слаб/2.00/.