Img

Философия на преподаване

В центъра на учебновъзпитателния процес поставям ученика с неговата познавателна, емоционална и творческа дейност: да решава проблеми, да твори, да бъде самоуверен, да се учи от грешките си. Използвам подходящи образователни техники и различни методи за преподаване в зависимост от методичната единица, учебните планове и програми, специфични за учебния предмет Български език и литература. Като учител се стремя да използвам различни методи в зависимост от целите и задачите, които съм си поставила за урока. Когато урока е свързан с познавателен и практически опит използвам метода беседа за разработване и усвояване на нови знания. Въпросите които задавам към учениците се стремя да са точни по съдържание и кратки по форма, да стимулират мисленето, да не затрудняват учениците. В часовете предоставям индивидуални и групови задания, като материалът е предварително подготвен. Обогатявам учебния процес с интересни факти и занимателни елементи. Формирам у учениците разбирането за ученето като съзнателно усилие, изискващо организираност, самодисциплина, самостоятелност, отговорност. Като форма на обратна връзка използвам тестове, създаване на презентации, изработване на проекти, а за диагностична оценка на ефективността от преподаването ми - тестове. Поощрявам и учениците, които работят бавно и несигурно. Поставям ясни критерии за оценяване на писмените работи и тестове. Ценя свободата на мислене и поощрявам идеите на учениците.

Методи на преподаване

Изхождайки от основната цел - повишаване ефективността на процеса на усвояване на знания и задаване на подходящи форми за контрол и самоконтрол, използвам подходящи образователни стратегии, методи и техники, които:
- дават оптимален резултат в конкретна учебна ситуация;
- отговарят на различните образователни потребности на учениците, работа на две скорости - в учебния час и в уеб страницата ми.
- мотивират учениците и стимулират личностното им развитие;
- окуражават учениците да задават въпроси, да правят връзки и да участват активно в учебния процес;
- стимулират дейностния подход в обучението и "ученето чрез правене";
- реализират вътрешнопредметни и междупредметни връзки;
- разкриват прагматичните аспекти на знанията, като обогатяват личния, житейски и познавателен опит и умения на учениците
За целта:
- Използвам учебно-технически средства и материали, подходящи за постигане на оптимални резултати в конкретна учебна ситуация.
- Използване на ИТ технологиите в обучението - http://vasilev50.com/
- Обогатявам учебния процес с научни новости от предметна област
- Съдействам за максимално развитие и изява на личностния потенциал на всеки ученик, съобразно индивидуалните му заложби, способности, интереси и предпочитания.
-Съобразявам изискванията си към учениците с възрастовите им особености. - За по - добра успеваемост ежеседмично, в точно определен час провеждам часове за консултации с ученици и родители.